Tin Hau Temple in Cha Kwo Ling  

  Child-Giving Rocks in Cha Kwo Ling

  Sam Shan Kwok Wong Temple in Ngau Chi WanHong Kong Public Records Building

  Devil's Peak Battery

  Lei Yue Mun Wishing Tree

  Tin Hau Temple in Lei Yue Mun

  Tai Wong Ye Temple