Tin Hau Temple in Cha Kwo Ling  

  Child-Giving Rocks in Cha Kwo Ling

  Sam Shan Kwok Wong Temple in Ngau Chi Wan

  Hong Kong Public Records BuildingDevil's Peak Battery

  Lei Yue Mun Wishing Tree

  Tin Hau Temple in Lei Yue Mun

  Tai Wong Ye Temple