Tin Hau Temple in Cha Kwo Ling 

  Child-Giving Rocks in Cha Kwo Ling

  Sam Shan Kwok Wong Temple in Ngau Chi Wan

  Hong Kong Public Records BuildingDevil's Peak BatteryLei Yue Mun Wishing Tree

  Tin Hau Temple in Lei Yue Mun

  Tai Wong Ye Temple
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Lei Yue Mun